Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) v skladu z Direktivo Sveta 83/181/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L št. 105 z dne 23. 4. 1983, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo komisije 89/219/EGS z dne 7. marca 1989 o spremembi Direktive Sveta 83/181/EGS o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga, da upošteva uvedbo kombinirane nomenklature (UL L št. 92 z dne 5. 4. 1989, str. 13), in Direktivo Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica) (UL L št. 286 z dne 17. 10. 2006, str. 15).

2. člen
(prepoved odtujitve ali drugačne uporabe)

(1) Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 pred potekom roka, ki je za oprostitev plačila carine, določen v carinskih predpisih, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.

(2) Če se blago pred potekom roka iz prejšnjega odstavka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, se plača DDV, ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko uporabijo in na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi pristojni carinski organ.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko blago, ki je predmet oprostitve DDV, s soglasjem pristojnega carinskega organa prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, če dokaže, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve. Carinski organ lahko dovoli tudi, da se blago brez obračuna DDV izvozi ali uniči pod carinskim nadzorom.

3. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določenih z ZDDV-1 in tem pravilnikom za uveljavljanje oprostitve plačila DDV se smiselno uporabljajo carinski predpisi o dokazovanju pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila carine v zadevnih primerih.

II. POŠILJKE NEZNATNE VREDNOSTI
4. člen
(obseg oprostitve)

V skladu s 1. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščena pošiljka, poslana prejemniku kot pismo ali paket v skupni vrednosti, ki ne presega 22 eurov.

III. OSEBNO PREMOŽENJE
6. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitve iz prejšnjega člena se priznajo v 12 mesecih od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji oziroma se je preselila v Slovenijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko upravičencu prizna oprostitev plačila DDV, preden se preseli oziroma spremeni običajno prebivališče oziroma pridobi dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, če se obveže, da se bo v šestih mesecih dejansko preselil, in če položi ustrezen instrument zavarovanja za plačilo morebitnega davčnega dolga.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šestmesečni rok iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ugotavlja glede na dan, ko je osebno premoženje dejansko uvoženo v Slovenijo.

(4) Pod pogoji, predvidenimi v carinskih predpisih lahko pristojni organi odobrijo oprostitev osebnega premoženja preden je zadevna oseba prijavila običajno prebivališče v Sloveniji oziroma lahko odobrijo oprostitev za osebno premoženje osebe, ki se seli zaradi izjemnih političnih okoliščin.

(5) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.

IV. BLAGO, UVOŽENO OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE
7. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na:

 • predmete za gospodinjstvo, stare ali nove;
 • običajna poročna darila, ki jih osebi iz 3. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, pošljejo osebe, ki imajo svoje običajno prebivališče zunaj Skupnosti, če vrednost posameznega darila ne presega 200 eurov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ odobri oprostitev za več kot 200 eurov pod pogojem, da vrednost vsakega oproščenega darila ne presega 1000 eurov in da so bile v državi nakupa plačane uvozne dajatve in DDV.

8. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV se nanaša na blago, ki je uvoženo:

 • ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za sklenitev zakonske zveze, če upravičenec predloži ustrezen instrument zavarovanja plačila davčnega dolga;
 • ne pozneje kot 4 mesece od dneva sklenitve zakonske zveze.

(2) Blago iz 7. člena tega pravilnika se lahko v rokih iz prejšnjega odstavka uvozi v več ločenih pošiljkah.

(3) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.

(4) Oprostitev iz 8. člena tega pravilnika se lahko prizna samo osebam, ki so imele običajno prebivališče zunaj Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev in predložijo dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi.

V. PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM
9. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 4. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na osebno premoženje, ki ga fizična oseba pridobi z dedovanjem.

(2) Za prevozna sredstva iz 4. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, za katera oprostitev ne velja, se štejejo prevozna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

(3) Za opremo iz 4. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se ne štejejo prenosni instrumenti in naprave, ki jih je zapustnik uporabljal v svojem poklicu.

10. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim členom se lahko uveljavlja za osebno premoženje, ki je bilo uvoženo najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dediščine.

(2) Podedovano blago se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah, v roku, določenem v prejšnjem odstavku.

(3) Oprostitev se lahko uveljavlja tudi za osebno premoženje, ki ga z dedovanjem pridobijo pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.

VI. UČNI PRIPOMOČKI
11. člen
(obseg oprostitve)

Učni pripomočki iz 5. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 so predmeti in inštrumenti (vključno z računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študenti uporabljajo pri svojem šolanju.

VII. POŠILJKE NEKOMERCIALNEGA BLAGA
12. člen
(obseg oprostitve)

V skladu s 7. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 nekomercialno blago pomeni pošiljko blaga, ki:

 • je priložnostna,
 • vsebuje blago, namenjeno izključno prejemniku ali njegovi družini za osebno rabo; narava oziroma količina blaga pa kaže, da ne gre za pošiljko, poslano v komercialne namene,
 • skupna vrednost blaga v pošiljki, skupaj z vrednostjo izdelkov iz 14. člena tega pravilnika, ne presega 45 eurov,
 • jo pošiljatelj pošlje prejemniku brezplačno.
13. člen
(količinske omejitve)

Če pošiljka vsebuje tobačne izdelke, alkoholne pijače, parfume ali toaletno vodo, se v skladu s 7. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 šteje za pošiljko nekomercialnega blaga, če količine posamezne vrste izdelkov v pošiljki ne presegajo naslednjih količin:

 1. tobačni izdelki:
 • 50 cigaret, ali
 • 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
 • 10 cigar, ali
 • 50 gramov tobaka za kajenje;
 1. alkoholne pijače:
 • 1 liter destilirane pijače in žgane pijače z vsebnostjo alkohola nad 22% vol ali
 • 1 liter destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo alkohola do največ 22% vol.; peneče vino, desertno vino, ali
 • 2 litra mirnega vina;
 1. parfumi: 50 gramov, ali toaletne vode: 0,25 litra;
 2. kava: 500 gramov ali 200 gramov ekstrakta ali esence;
 3. čaj: 100 gramov ali 40 gramov ekstrakta ali esence.
14. člen
(omejitve za večje pošiljke)

Če količina izdelkov iz prejšnjega člena v pošiljki presega količine, navedene v prejšnjem členu in zato ni mogoče uveljavljati oprostitve plačila DDV, se DDV obračuna od vrednosti celotne pošiljke.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 28 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!