Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje zakona o trošarinah (v nadaljnjem besedilu: ZTro).

2. člen
(obseg obdavčitve pri uvozu)

Uvoz trošarinskih izdelkov po drugem odstavku 2. člena ZTro je vsak zakonit ali nezakonit vnos trošarinskih izdelkov v Slovenijo, ne glede na namen njihovega vnosa.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
3. člen
(nastanek trošarinske obveznosti pri uvozu)

(1) V skladu z 2. točko prvega odstavka 5. člena ZTro nastane pri uvozu trošarinska obveznost istočasno, ko nastane obveznost obračuna carinskega dolga v skladu s 143. do 147. členom carinskega zakona, razen če je blago neposredno po uvozu vnešeno v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika.

(2) Prejšnji odstavek se uporabi tudi, kadar bi obveznost obračuna carinskega dolga morala nastati v skladu s 143. do 147. členi carinskega zakona, pa ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev "prosto".

(3) Kot nezakonit uvoz trošarinskih izdelkov se v skladu z 2. točko 16. člena ZTro šteje vsako ravnanje, zaradi katerega nastane obveznost za plačilo uvoznih dajatev v skladu s 144. do 147. členom carinskega zakona oziroma bi lahko nastala, če bi bila predpisana.

III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
4. člen
(posebni pogoji za odlog plačila trošarine pri uvozu)

Odlog plačila trošarine za trošarinske izdelke, za katere je po vnosu na carinsko območje začet postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga ali postopek predelave pod carinskim nadzorom, je mogoč samo, če se dovoljeni proizvodni postopki opravljajo v trošarinskem skladišču ali pri oproščenem uporabniku.

IV. TROŠARINSKI DOKUMENT
5. člen
(trošarinski dokument)

(1) Trošarinski dokument mora biti v skladu s tretjim odstavkom 8. člena ZTro izstavljen v 4 izvodih, in sicer:

 • izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
 • izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika, ki potrdi izvod številka 3 in ga vrne pošiljatelju;
 • pri premiku trošarinskih izdelkov med dvema trošarinskima skladiščema izvod številka 4 odpošlje pošiljatelj carinskemu organu, ki opravlja nadzor nad prejemnikom blaga;
 • če gre za izvoz trošarinskih izdelkov, izvod številka 4 spremlja pošiljko skupaj z izvodoma številka 2 in 3 do carinskega organa na meji.

(2) Trošarinski dokument iz prejšnjega odstavka mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogoče brisati in črtati. Vsako prazno polje mora biti prečrtano tako, da ni mogoče ničesar dopisati.

(3) Obrazec trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka je priloga k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

6. člen
(gibanje blaga preko fiksnih cevovodov)

Kolikor gre za gibanje trošarinskih izdelkov preko sistemov, ki ne omogočajo, da trošarinski dokument spremlja blago na celotni poti (gibanje preko fiksnih cevovodov), mora pošiljatelj po najhitrejši možni poti dostaviti drugi, tretji in četrti izvod trošarinskega dokumenta prejemniku, vendar najkasneje v 24-ih urah po prejemu blaga, na katerega se nanaša.

7. člen
(poenostavljen trošarinski dokument in njegova uporaba)

(1) Kolikor se gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine opravlja med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja ali, kadar gre za večkratno odpošiljanje istemu prejemniku trošarinskih izdelkov, lahko prevoz trošarinskih izdelkov spremlja poenostavljen trošarinski dokument.

(2) Za večkratno odpošiljanje trošarinskih izdelkov istemu prejemniku v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZTro se šteje postopno dobavljanje trošarinskih izdelkov na podlagi pogodbe, v kateri se navede količina in vrsta trošarinskih izdelkov, ki se dobavljajo pod režimom odloga plačila trošarine.

(3) Poenostavljen trošarinski dokument je lahko vsak komercialni dokument, ki vsebuje naslednje podatke:

 • številko dokumenta;
 • naziv pošiljatelja;
 • davčno številko pošiljatelja;
 • naziv prejemnika;
 • davčno številko prejemnika;
 • naziv prevoznika in registrsko številko vozila;
 • označbo: "poenostavljen trošarinski dokument - prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine";
 • datum odpreme iz trošarinskega skladišča;
 • odpremljene količine po vrsti trošarinskih izdelkov;
 • datum, ko prejemnik prevzama pošiljko;
 • prevzete količine trošarinskih izdelkov;
 • podpis in pečat prejemnika.

(4) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izstavljen v 3 izvodih, in sicer:

 • izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
 • izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika;
 • izvod številka 3 potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju.

(5) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogoče brisati in črtati.

V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
8. člen
(odpustitev plačila trošarine)

(1) Za potrebe 3. točke prvega odstavka 12. člena ZTro pojem ";izvoz" zajema vsak zakonit dejanski iznos blaga iz carinskega območja, razen iznosa domačih trošarinskih izdelkov z namenom, da bodo prepeljani do drugega kraja v Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126. členom carinskega zakona.

(2) Dovoljenje iz petega odstavka 12. člena ZTro izda carinski organ imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenemu uporabniku na podlagi pisnega zahtevka, ki vsebuje vse podatke, potrebne za presojo upravičenosti do odpustitve plačila trošarine.

VI. PLAČNIKI TROŠARINE
9. člen
(plačnik trošarine pri uvozu)

(1) Uvoznik, ki je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZTro plačnik trošarine, je carinski dolžnik iz tretjega odstavka 143. člena carinskega zakona.

(2) Če nastane obveznost za plačilo trošarine pri uvozu zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaracije za sprostitev uvoženih trošarinskih izdelkov v prosti promet oziroma carinske deklaracije za začasni uvoz trošarinskih izdelkov, so plačniki trošarine osebe iz tretjega odstavka 145. člena, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega odstavka 147. člena carinskega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek so v primeru nezakonitega uvoza trošarinskih izdelkov plačniki trošarine osebe iz 6. točke tretjega odstavka 17. člena ZTro.

(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, je plačnik trošarine pri uvozu oseba, ki je dejanski prejemnik blaga.

(5) Če je glede na okoliščine posameznega primera mogoče več oseb opredeliti kot uvoznike, ki se v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 17. člena ZTro štejejo za plačnike trošarine, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo trošarine.

VII. TROŠARINSKO SKLADIŠČE
10. člen
(proizvodnja trošarinskih izdelkov)

(1) V trošarinskem skladišču se lahko proizvajajo, obdelujejo, predelujejo in dodelujejo samo trošarinski izdelki, drugi izdelki pa le v primeru, če so stranski proizvod te dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

(2) V trošarinskem skladišču se lahko zadržujejo samo tiste surovine in polizdelki, ki so potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov. Zadrževanje drugih surovin oziroma polizdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

(3) V istem trošarinskem skladišču se lahko proizvaja samo ena skupina trošarinskih izdelkov, in sicer: skupina mineralnih olj in plina, skupina alkohola in alkoholnih pijač ali skupina tobačnih izdelkov.

11. člen
(skladiščenje trošarinskih izdelkov)

(1) V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, če se skladiščijo ločeno, glede na skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih izdelkov je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

(2) V trošarinskem skladišču, kjer več imetnikov trošarinskih dovoljenj skladišči trošarinske izdelke, morajo biti prostori ločeni; v prostoru, kjer posamezni imetnik trošarinskega dovoljenja skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, morajo biti trošarinski izdelki ločeni po skupinah in vrstah.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ odobri, kadar to zahtevajo tehnološke posebnosti skladišča, da se trošarinski izdelki skladiščijo skupaj, vendar le, če gre za enakovrstne trošarinske izdelke.

(4) V skladu s prejšnjim odstavkom se šteje, da so trošarinski izdelki enakovrstni, če so razvrščeni v isto osemmestno postavko nomenklature carinske tarife, imajo enako trgovsko kvaliteto in so enakih tehničnih karakteristik.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena so imetniki trošarinskih dovoljenj solidarno odgovorni za plačilo trošarine in izpolnjevanje drugih obveznosti iz trošarinskega dovoljenja.

12. člen
(posebno dovoljenje)

(posebno dovoljenje)

(1) Posebno dovoljenje po prvem in drugem odstavku 10. in po prvem odstavku 11. člena tega pravilnika lahko carinski organ izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imetnik trošarinskega dovoljenja uporablja opremo tako za proizvodnjo trošarinskih kot za proizvodnjo drugih izdelkov;
 • ni ogrožen trošarinski nadzor v trošarinskem skladišču;
 • imetnik trošarinskega skladišča nudi vsa potrebna jamstva za pravilno izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz ZTro in iz tega pravilnika.

(2) Carinski organ ob izdaji dovoljenja po tem členu, določi posebne ukrepe trošarinskega nadzora.

13. člen
(tehnični pogoji za trošarinsko skladišče)

(1) V trošarinskem skladišču je lahko samo oprema, ki je potrebna za opravljanje trošarinske dejavnosti.

(2) Trošarinsko skladišče mora biti opremljeno z merili za ugotavljanje fizikalnih količin v predpisanih merskih enotah za posamezne trošarinske izdelke. Merila so lahko samostojna ali pa so povezana z drugo opremo, ki je nameščena v trošarinskem skladišču. Namestitev meril mora biti v takem obsegu, da je ugotavljanje količin zagotovljeno tako za trošarinske izdelke, ki so vmesni proizvodi trošarinskih dejavnosti, kakor tudi za proizvedene končne izdelke ter za izdelke, ki zapuščajo trošarinsko skladišče. Merila morajo imeti odobritev tipa in morajo biti overovljena s strani ministrstva, pristojnega za meroslovje.

14. člen
(količinski pogoji za trošarinsko skladišče)

(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če je bila količinska odprema iz skladišča v preteklem koledarskem letu za vsaj en trošarinski izdelek višja od predpisane v 17., 18. in 19. členu tega pravilnika ter da je letna napoved odpreme predvidena za vsaj en trošarinski izdelek nad predpisano.

(2) Imetnik trošarinskega skladišča ob koncu vsakega leta oceni pričakovano količinsko odpremo po posameznih trošarinskih izdelkih za koledarsko leto in jo najkasneje do konca marca naslednjega leta predloži pristojnemu carinskemu organu.

(3) Če je z enim trošarinskim dovoljenjem odobrenih več trošarinskih skladišč, se predpisane količine nanašajo na vsa trošarinska skladišča skupaj.

(4) Če je carinski organ dovolil večim imetnikom trošarinskega dovoljenja, da skladiščijo trošarinske izdelke v skupnem skladišču, se predpisane količine nanašajo na vsakega imetnika trošarinskega dovoljenja ločeno.

(5) Če trošarinsko skladišče začne s poslovanjem med letom, se predpisane količine določajo sorazmerno času poslovanja skladišča.

15. člen
(odstopanje od predpisanih količin za blagovne rezerve)

Če za izdajo trošarinskega dovoljenja zaprosi oseba, ki je v skladu z zakonom določena za ravnanje s strateškimi surovinami (s strateškimi državnimi blagovnimi rezervami), se količinski pogoji oziroma odprema presoja glede na predpise, ki urejajo področje blagovnih rezerv.

16. člen
(odstopanje od predpisanih količin zaradi višje sile)

Odstopanje od predpisanih količin po 17., 18. in 19. členu tega pravilnika je možno tudi:

 • če imetnik trošarinskega dovoljenja ne dosega predpisanih količin zaradi višje sile;
 • na podlagi posebnega dovoljenja carinskega organa, če se tako lahko prepreči večja gospodarska škoda.
17. člen

Iz trošarinskega skladišča za alkohol in alkoholne izdelke mora biti v koledarskem letu odpremljeno najmanj:

*      1,000.000     litrov piva ali *        500.000     litrov mirnega vina ali *         15.000     litrov penečega vina ali *         50.000     litrov fermentiranih pijač ali *         50.000     litrov vmesnih pijač ali *         15.000     litrov etilnega alkohola.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 37 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!