Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZTro).
2. člen
(obseg obdavčitve pri uvozu)

(1) Uvoz trošarinskih izdelkov v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZTro je vsak zakonit ali nezakonit vnos trošarinskih izdelkov v Evropsko skupnost (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) iz tretje države, tretjega ozemlja v smislu petega odstavka 2. člena ZTro ali iz Kanalskih otokov, ne glede na namen njihovega vnosa.

(2) Kot nezakonit uvoz trošarinskih izdelkov v smislu 2. točke prvega odstavka 16. člena ZTro se šteje vsako ravnanje, zaradi katerega v skladu s carinskimi predpisi nastane obveznost za plačilo uvoznih dajatev oziroma bi lahko nastala, če bi bila predpisana.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
3. člen
(nastanek trošarinske obveznosti pri uvozu)
(1) V skladu z 2. točko prvega odstavka 5. člena ZTro nastane pri uvozu trošarinska obveznost istočasno, ko nastane obveznost obračuna carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi, razen če je blago neposredno po uvozu vneseno v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika.
(2) Če bi obveznost obračuna carinskega dolga morala nastati v skladu s carinskimi predpisi, pa ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev "prosto", se smiselno uporabi določba prejšnjega odstavka.
(3) Prosta carinska cona se šteje za prosto cono, opredeljeno v skladu s carinskimi predpisi.
(4) Določbe ZTro, ki se nanašajo na obravnavo trošarinskih izdelkov v prostih carinskih conah, se uporabljajo tudi za obravnavo trošarinskih izdelkov v prostih skladiščih.
III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
4. člen
(posebni pogoji za odlog plačila trošarine)
(1) Odlog plačila trošarine za trošarinske izdelke, za katere je po vnosu na carinsko območje začet postopek aktivnega oplemenitenja po sistemu odloga ali postopek predelave pod carinskim nadzorom, je mogoč samo, če se dovoljeni proizvodni postopki opravljajo v trošarinskem skladišču ali v obratu oproščenega uporabnika.
(2) Carinski organ lahko odobri odlog plačila trošarine pooblaščenemu prejemniku, če ta trošarinske izdelke dobavi iz druge države članice Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: države članice) in jih vnese neposredno v trošarinsko skladišče oziroma v obrat oproščenega uporabnika. Pooblaščeni prejemnik mora o teh dobavah mesečno obveščati nadzorni carinski organ, in sicer po vrsti in količini trošarinskih izdelkov, datumu prejema in dobavitelju.
IV. TROŠARINSKI DOKUMENT
5. člen
(trošarinski dokument)
(1) Trošarinski dokument mora biti v skladu s tretjim odstavkom 8. člena ZTro izstavljen v 5 izvodih, in sicer:
- izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
- izvodi številka 2, 3 in 4 spremljajo pošiljko do prejemnika oziroma v primeru izvoza trošarinskih izdelkov do izstopnega carinskega organa, ki preveri pošiljko in na vseh izvodih potrdi prejem pošiljke ter obdrži izvod številka 2;
- izvod številka 3 predloži prejemnik nemudoma še v potrditev svojemu nadzornemu carinskemu organu, ta ga potrdi in vrne prejemniku;
- izvod številka 4 prejemnik predloži svojemu nadzornemu carinskemu organu skupaj z izvodom številka 3;
- izvod številka 5 pošiljatelj najkasneje ob odpremi pošlje svojemu nadzornemu carinskemu organu.
(2) Pri gibanju trošarinskih izdelkov znotraj Republike Slovenije se ne uporablja izvod številka 5 in prejemniku trošarinskih izdelkov izvoda številka 3 ni potrebno predložiti v potrditev svojemu nadzornemu carinskemu organu.
(3) Trošarinski dokument iz prvega odstavka tega člena mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogoče brisati in črtati. Vsako prazno polje mora biti prečrtano tako, da ni mogoče ničesar dopisati.
(4) Obrazec trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka je Priloga 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
6. člen
(gibanje blaga preko fiksnih cevovodov)
Če gre za gibanje trošarinskih izdelkov preko sistemov, ki ne omogočajo, da trošarinski dokument spremlja blago na celotni poti (npr. gibanje preko fiksnih cevovodov), mora pošiljatelj po najhitrejši možni poti dostaviti izvod številka 2, 3 in 4 prejemniku, vendar najkasneje v 24 urah po prejemu blaga, na katerega se nanaša, izvod številka 5 pa pristojnemu carinskemu organu v kraju odpošiljanja.
7. člen
(poenostavljen trošarinski dokument in njegova uporaba)
(1) Če se gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine opravlja med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja v Republiki Sloveniji ali kadar gre za večkratno odpošiljanje istemu prejemniku trošarinskih izdelkov v Republiki Sloveniji, lahko prevoz trošarinskih izdelkov spremlja poenostavljen trošarinski dokument.
(2) Za večkratno odpošiljanje trošarinskih izdelkov istemu prejemniku v skladu s petim odstavkom 10. člena ZTro se šteje postopno dobavljanje trošarinskih izdelkov na podlagi pogodbe, v kateri se navede količina in vrsta trošarinskih izdelkov, ki se dobavljajo pod režimom odloga plačila trošarine.
(3) Poenostavljen trošarinski dokument, ki se uporablja za gibanje trošarinskih izdelkov na območju Republike Slovenije, je lahko vsak komercialni dokument, ki vsebuje naslednje podatke:
- številko dokumenta;
- naziv pošiljatelja;
- davčno številko pošiljatelja;
- naziv prejemnika;
- davčno številko prejemnika;
- naziv prevoznika in registrsko številko vozila;
- oznako: "poenostavljen trošarinski dokument - prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine";
- vrsto in številko instrumenta za zavarovanje plačila trošarine;
- datum odpreme iz trošarinskega skladišča;
- odpremljene količine po vrsti trošarinskih izdelkov;
- datum, ko prejemnik prevzama pošiljko;
- prevzete količine trošarinskih izdelkov;
- podpis in pečat prejemnika.
(4) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izstavljen v 3 izvodih, in sicer:
- izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
- izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika;
- izvod številka 3 potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju.
(5) V primerih iz drugega odstavka 10. člena ZTro se uporablja obrazec poenostavljenega trošarinskega dokumenta, ki je Priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del. Kot poenostavljeni trošarinski dokument se v skladu s tem odstavkom lahko uporabi tudi komercialni dokument, pod pogojem, da vsebuje iste podatke kot obrazec poenostavljenega trošarinskega dokumenta, in da so posamezni podatki označeni s številko, ki ustreza številki polja v tem obrazcu. Komercialni dokument, ki se uporablja kot poenostavljeni trošarinski dokument v skladu s tem odstavkom, mora biti vidno označen z izjavo: "Poenostavljeni trošarinski dokument - gibanje izdelkov, sproščenih v porabo, znotraj Skupnosti."
(6) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izpolnjen na način iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
8. člen
(odpustitev plačila trošarine)
(1) Za namene iz 3. točke prvega odstavka 12. člena ZTro pomeni pojem "izvoz" vsak zakonit dejanski iznos blaga iz carinskega območja Skupnosti, razen iznosa trošarinskih izdelkov v okviru postopka notranjega tranzita, kot je opredeljen v carinskih predpisih.
(2) Dovoljenje iz petega odstavka 12. člena ZTro izda carinski organ imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenemu uporabniku na podlagi pisnega zahtevka, ki vsebuje vse podatke, potrebne za presojo upravičenosti do odpustitve plačila trošarine.
(3) O priznanju primanjkljajev odloči carinski organ na podlagi slovenskega nacionalnega standarda (v nadaljevanju: SIST), lahko pa tudi na podlagi tehničnih predpisov, ki veljajo za posamezno vrsto trošarinskih izdelkov, ali drugih dokumentov, pripravljenih na podlagi evropskega standarda.
VI. GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV S PLAČANO TROŠARINO
9. člen
(potrdilo o plačani trošarini v Republiki Sloveniji)
Potrdilo, ki dokazuje, da je bila trošarina plačana v Republiki Sloveniji ali da je bil v skladu z ZTro izpeljan drug predpisan postopek za obračun trošarine v Republiki Sloveniji, se izda na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
VII. PLAČNIKI TROŠARINE
10. člen
(plačnik trošarine pri uvozu)
(1) Uvoznik, ki je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZTro plačnik trošarine, je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je plačnik trošarine pri uvozu blaga lahko tudi oseba, ki je v skladu z zakonom ob uvozu predložila instrument za zavarovanje plačila uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu blaga, če se ta instrument za zavarovanje nanaša tudi na zavarovanje plačila trošarine.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je v primeru nezakonitega uvoza trošarinskih izdelkov plačnik trošarine oseba iz 6. točke tretjega odstavka 17. člena ZTro.
(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s prvim odstavkom tega člena, je plačnik trošarine pri uvozu oseba, ki je prejemnik blaga.
(5) Če je glede na okoliščine posameznega primera mogoče več oseb opredeliti kot plačnike trošarine pri uvozu, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo trošarine.
VIII. TROŠARINSKO SKLADIŠČE
11. člen
(proizvodnja trošarinskih izdelkov)

(1) V trošarinskem skladišču se lahko proizvajajo, obdelujejo, predelujejo in dodelujejo samo trošarinski izdelki, drugi izdelki pa le v primeru, če so stranski proizvod te dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

(2) V trošarinskem skladišču se lahko zadržujejo samo tiste surovine in polizdelki, ki so potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov. Zadrževanje drugih surovin oziroma polizdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

(3) V istem trošarinskem skladišču se lahko proizvaja samo ena skupina trošarinskih izdelkov, in sicer: skupina energentov, skupina alkohola in alkoholnih pijač ali skupina tobačnih izdelkov.

12. člen
(skladiščenje trošarinskih izdelkov)
(1) V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, pod pogojem, da se skladiščijo ločeno, glede na skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih izdelkov je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
(2) V trošarinskem skladišču, kjer več imetnikov trošarinskih dovoljenj skladišči trošarinske izdelke, morajo biti prostori ločeni; v prostoru, kjer posamezni imetnik trošarinskega dovoljenja skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, morajo biti trošarinski izdelki ločeni po skupinah in vrstah.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko, kadar to zahtevajo tehnološke posebnosti skladišča, carinski organ odobri, da se trošarinski izdelki skladiščijo skupaj, vendar le, če gre za enakovrstne trošarinske izdelke.
(4) Trošarinski izdelki se štejejo za enakovrstne v skladu s prejšnjim odstavkom, če so razvrščeni v isto osemmestno postavko nomenklature carinske tarife, imajo enako trgovsko kvaliteto in so enakih tehničnih karakteristik.
(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena so imetniki trošarinskih dovoljenj solidarno odgovorni za plačilo trošarine in izpolnjevanje drugih obveznosti iz trošarinskega dovoljenja.
(6) V trošarinskem skladišču enega imetnika trošarinskega dovoljenja je dovoljeno skladiščiti trošarinske izdelke ene ali več oseb, ki niso imetniki trošarinskih dovoljenj s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
(7) Posebno dovoljenje se izda imetniku trošarinskega dovoljenja, ki je odgovoren za izponjevanje vseh obveznosti iz trošarinskega dovoljenja, vključno s plačilom trošarine.
13. člen
(posebno dovoljenje)

(1) Posebno dovoljenje iz prvega in drugega odstavka 11. člena in iz prvega in šestega odstavka 12. člena tega pravilnika lahko carinski organ izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • ni ogrožen trošarinski nadzor v trošarinskem skladišču;
  • imetnik trošarinskega skladišča nudi vsa potrebna jamstva za pravilno izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz ZTro in iz tega pravilnika.

(2) Carinski organ določi posebne ukrepe trošarinskega nadzora ob izdaji dovoljenja po tem členu.

14. člen
(tehnični pogoji za trošarinsko skladišče)

(1) V trošarinskem skladišču je lahko samo oprema, ki je potrebna za opravljanje trošarinske dejavnosti.

(2) Trošarinsko skladišče mora biti opremljeno z merili za ugotavljanje fizikalnih količin v predpisanih merskih enotah za posamezne trošarinske izdelke. Merila so lahko samostojna ali pa so povezana z drugo opremo, ki je nameščena v trošarinskem skladišču. Namestitev meril mora biti v takem obsegu, da je ugotavljanje količin zagotovljeno tako za trošarinske izdelke, ki so vmesni proizvodi trošarinskih dejavnosti, kakor tudi za proizvedene končne izdelke ter za izdelke, ki zapuščajo trošarinsko skladišče. Merila morajo imeti odobritev tipa in morajo biti overovljena s strani ministrstva, pristojnega za meroslovje.

15. člen
(ocena pričakovane količinske odpreme)

Imetnik trošarinskega skladišča mora ob koncu vsakega leta oceniti pričakovano količinsko odpremo po posameznih trošarinskih izdelkih za naslednje koledarsko leto in jo najkasneje do konca marca naslednjega leta predložiti pristojnemu carinskemu organu.

IX. DOVOLJENJA
16. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
(1) Vložnik vloži vlogo za izdajo trošarinskega dovoljenja pri carinskem uradu, ki je krajevno pristojen glede na sedež vložnika.
(2) Vloga mora vsebovati zlasti:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov, podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov; podatke o prostorih, ki so predvideni za trošarinsko skladišče; izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika, matično in davčno številko zavezanca;
2. podrobnejši opis trošarinske dejavnosti z navedbo vrste postopkov, ki se bodo opravljali v trošarinskem skladišču;
3. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature carinske tarife, za katero se zahteva trošarinsko dovoljenje;
4. podatke o običajnem obsegu ali predvidenem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
5. podatke o običajnem obsegu ali bodočem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vhodne elemente trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
6. podatke o običajnem ali predvidenem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vmesne izdelke trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
7. podatke o običajnem ali bodočem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo končne izdelke trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
8. podatke o opremi, potrebni za opravljanje trošarinske dejavnosti;
9. podatke o listinah, iz katerih so razvidni normativi porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov, po vrstah proizvodnje trošarinskih izdelkov;
10. podatke o primanjkljaju v proizvodnji in skladiščenju, po posameznih vrstah trošarinskih izdelkov;
11. opis dela računovodskega sistema;
12. način odpremljanja trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča, po vrstah odpreme in količinah odpremljenih trošarinskih izdelkov, po posameznih načinih odpreme (kot npr. cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski: lastni, tuj; po ceveh; v cisternah, v steklenicah, v sodih ipd.);
13. izjavo, potrjeno s strani davčnega organa, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje davčne obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
14. izjavo, da zoper vložnika ni začet postopek stečaja ali likvidacije;
15. izjavo o instrumentu za zavarovanje plačila trošarine, ki bo predložen pred začetkom poslovanja;
16. ime osebe, ki bo odgovorna za delovanje trošarinskega skladišča, z overjenim podpisom in ime namestnika z overjenim podpisom;
17. ime osebe pri pravni osebi, z overjenim podpisom, in ime namestnika z overjenim podpisom, če je imetnik trošarinskega dovoljenja sklenil pogodbo o upravljanju trošarinskega skladišča z drugo osebo;
18. izjavo, da vložnik izpoljnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov;
19. potrdilo o nekaznovanosti oseb iz 16. točke tega odstavka;
20. navedbo odgovornih oseb za podpisovanje trošarinskih dokumentov.
17. člen
(veljavnost trošarinskega dovoljenja)

(1) Trošarinsko dovoljenje se izda za nedoločen čas.

(2) Šteje se, da trošarinsko dovoljenje ne velja, če carinski organ ne razpolaga z ustreznim instrumentom za zavarovanje plačila trošarine.

(3) Carinski organ najmanj enkrat v obdobju 24 mesecev preveri, ali imetnik trošarinskega dovoljenja še izpolnjuje predpisane pogoje.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 38 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!