Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) se četrti odstavek 12. člena spremeni tako,
da se glasi:
"Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu:
prostovoljno zavarovanje) izvajajo zavarovalnice."
2. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovalnice uvedejo prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona.
Zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno zavarovanje tudi za večji obseg pravic, kot je določen s tem zakonom ali za višji standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju."
3. člen
V 62. členu se prvi odstavek črta.
V drugem odstavku se besedilo "Zavod in druge" črta.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Premije za doplačila k ceni zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena zakona, ki jih določijo zavarovalnice, se oblikujejo glede na tveganja, katerim so izpostavljeni zavarovanci, ob upoštevanju starosti, spola, bonusov in malusov, tablic smrtnosti in bolezenskih tablic, trajanja sklenjenih pogodb o zavarovanju in višine zavarovalno-tehničnih rezervacij za starost.
Zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljna zavarovanja za doplačila, morajo:
- takšno zavarovanje organizirati kot dolgoročno zavarovanje;
- sklepati pogodbe za to zavarovalno vrsto ločeno od drugih zavarovalnih vrst in tudi voditi prihodke in stroške tega zavarovanja ločeno od drugih zavarovalnih vrst in izdelovati ločen izkaz uspeha;
- oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije za starost, s katerimi zagotovijo zavarovancem zdravstveno in socialno varnost za življenjska obdobja, ko so zdravstvena tveganja in višina odškodnin višja od povprečno pričakovanih."
4. člen
Za 62. členom se dodajo novi členi 62.a, 62.b, 62.c in 62.č, ki se glasijo:
"
62.a člen
Za nadaljnje izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih je do sprejema tega zakona uvedel in zagotavljal zavod, ta ustanovi skladno z določili zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in skladno s tem zakonom družbo za vzajemno zavarovanje kot specializirano zavarovalnico za prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanci, ki imajo na dan 31. 12. 1998 sklenjene pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju pri zavodu, postanejo člani družbe za vzajemno zavarovanje.
Sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada družbe zagotovi zavod iz garancijskega sklada prostovoljnega zavarovanja. Ustanovitveni sklad se uporablja za namene, določene z zakonom o zavarovalnicah, in se vrne v garancijski sklad družbe.
Družba za vzajemno zavarovanje je last članov družbe.

62.b člen
Zavod kot ustanovitelj vzajemne družbe prenese skladno z določili 19. člena zakona o zavarovalnicah in tega zakona na družbo, ustanovljeno po prejšnjem členu, vse zavarovalne pogodbe, sredstva, prenosne premije in rezerve, računalniške programe, zbirke podatkov s področja prostovoljnega zavarovanja, obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred začetkom poslovanja družbe in nezapadle neporavnane obveznosti s področja prostovoljnega zavarovanja ob začetku poslovanja družbe.
Pri tem je družba dolžna:
- prevzeti od zavoda vse zavarovance in izpolniti do njih vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb med njimi in zavodom;
- obvestiti zavarovance o prenosu njihovih zavarovalnih pogodb na vzajemno družbo in jim omogočiti, da prekinejo pogodbo, če se s tem ne strinjajo;
- zagotoviti, da ne bo prekinila že sklenjenih pogodb z zavodom pred njihovim iztekom.
Osebe, ki so po zavarovalnih pogodbah iz prvega odstavka tega člena zavezanci za plačilo premij (zavarovanci), postanejo s prenosom teh zavarovalnih pogodb na družbo člani družbe v skladu s statutom družbe.
Člani družbe uveljavljajo svoje pravice v družbi v skupščini zastopnikov članov v skladu s statutom družbe.

62.c člen
Začasno skupščino družbe največ za dobo enega leta imenuje skupščina zavoda izmed oseb, ki so prostovoljno zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev pri zavodu. K imenovanju začasne skupščine družbe mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije.
Zavod in družba se dogovorita, da zavod opravlja za družbo strokovne in administrativno-tehnične naloge in o tem skleneta posebno pogodbo.

62.č člen
Zavarovalnica iz 62.a člena začne poslovati s 1. 1. 1999. Z dnem začetka poslovanja zavarovalnice preneha zavod opravljati dejavnost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja."
5. člen
V 70. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu zavoda."
6. člen
V 76. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata besedi "in
prostovoljnega".
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!