Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembi Zakona o dohodnini - ZDoh-1E

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 45.a členom doda nov 45.b člen, ki se glasi:
»
45.b člen
(določitev davčne osnove od dohodkov proizvodnje vina, oljčnega olja in čebelarstva)
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 35. člena tega zakona in prvega odstavka 45.a člena tega zakona se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s proizvodnjo vina ali proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja oziroma oljk, lahko upošteva katastrski dohodek vinogradov oziroma plantažnih sadovnjakov, s katerih se pridelek grozdja ali oljk porabi za lastno proizvodnjo vina oziroma lastno proizvodnjo oljčnega olja.
    (2) Za določitev davčne osnove od dohodka iz prvega odstavka tega člena, se za proizvodnjo vina upošteva katastrski dohodek vinograda, povečan za dvakrat, za proizvodnjo oljčnega olja pa katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, povečan za enainpolkrat.
    (3) V davčno osnovo od dohodka iz prvega odstavka tega člena se vštevajo tudi drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, pridobljeni v zvezi z opravljanjem dejavnosti proizvodnje vina in oljčnega olja. Za določitev davčne osnove od teh dohodkov se smiselno uporabljajo določbe 58., 59. in 63. člena tega zakona.
    (4) Zavezanec, ki želi za svojo dejavnost ugotavljati davčno osnovo v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, mora priglasiti določanje davčne osnove in parcelne številke zemljišč pod vinogradi oziroma plantažnimi sadovnjaki, pri pristojnem davčnem organu najkasneje do konca leta za prihodnje leto.
    (5) Ne glede na določbo tretjega odstavka 35. člena tega zakona in prvega odstavka 45.a člena tega zakona, se za določitev davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s čebelarstvom, lahko upošteva do obsega 40 panjev na zavezanca pavšalna ocena dohodka 0 tolarjev na panj in za obseg nad 40 panjev pavšalna ocena dohodka 5.000 tolarjev na panj.
    (6) V davčno osnovo od dohodkov iz petega odstavka tega člena se vštevajo tudi drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, pridobljeni v zvezi z opravljanjem čebelarske dejavnosti. Za določitev davčne osnove od teh dohodkov se smiselno uporabljajo določbe 58., 59. in 63. člena tega zakona.
    (7) Zavezanec, ki želi za svojo dejavnost ugotavljati davčno osnovo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena, mora priglasiti določanje davčne osnove in število panjev pri pristojnem davčnem organu, najkasneje do konca leta za prihodnje leto.
    (8) V primeru, ko se odkupna cena medu, ugotovljena na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, za preteklo leto spremeni za več kot 15%, minister, pristojen za finance, najkasneje do 30. junija leta, za katero se ugotavlja davčna osnova iz petega odstavka tega člena, ugotovi nov znesek pavšalnega dohodka tako, da zadnji veljavni znesek valorizira z valorizacijskim količnikom, ki je enak odstotku spremembe cene medu za preteklo leto.«.
2. člen
V 122. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
    »(6) Akontacija dohodnine se od davčne osnove, določene v skladu s prvim in drugim odstavkom 45.b člena tega zakona, izračuna in plača po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka v skladu s 297. in 298. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDavP-1) in od davčne osnove, določene v skladu s tretjim odstavkom 45.b člena tega zakona, po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od drugega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu s 300., 301., in 302. členom ZDavP-1.
    (7) Akontacija dohodnine se od davčne osnove, določene v skladu s petim odstavkom 45.b člena tega zakona, izračuna in plača po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka v skladu s 297. in 298. ZDavP-1 in od davčne osnove, določene v skladu s šestim odstavkom 45.b člena tega zakona, po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od drugega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu s 300., 301., in 302. členom ZDavP-1.«.
    Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove po določbah 1. člena tega zakona se za leto 2006 lahko opravi najkasneje do 30. junija 2006.
    (2) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove po določbah 1. člena tega zakona se za leto 2005 lahko opravi najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
    (3) Kot pavšalna davčna osnova od dohodkov, doseženih s proizvodnjo vina in oljčnega olja, se za leto 2005 v primeru priglasitve v skladu z drugim odstavkom tega člena upošteva katastrski dohodek za leto 2005, za vinograde povečan za dvakrat oziroma za plantažne sadovnjake povečan za enainpolkrat.
    (4) Za določitev pavšalne davčne osnove od dohodka, doseženega s čebelarstvom, se za leto 2005 v primeru priglasitve v skladu z drugim odstavkom tega člena upošteva določba petega odstavka 45.b člena zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!