POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini - ZDoh-1

47. člen (5)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(5)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove v
višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna
sredstva, razen v
osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško
opremo (brez računalniške
opreme), in v neopredmetena dolgoročna sredstva, če gre za investicije
v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v
Sloveniji.
(2) V
primeru finančnega najema lahko znižanje davčne
osnove po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec, ki
opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo
pridobi na podlagi finančnega najema.
Če zavezanec, novi
zasebnik oziroma pravna oseba, proda oziroma odtuji opredmeteno osnovno
sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je
izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh
letih po letu,
v katerem je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, mora
za znesek
izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo od dohodka iz
dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb, in sicer v letu prodaje
oziroma odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva oziroma
neopredmetenega dolgoročnega sredstva.
Za odtujitev po
tretjem odstavku tega člena se šteje tudi prenos sredstva
izven
Slovenije oziroma uporaba sredstva v poslovni enoti izven Slovenije,
izguba pravice uporabe sredstva v primeru finančnega najema, prenos
sredstva iz podjetja v gospodinjstvo ter tudi odtujitev sredstva, kot
je določena s prvim odstavkom 38. člena tega zakona.
Povezane vsebine