Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10 in 107/12) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.3 III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost, opis polja 306 spremeni tako, da se glasi:
»306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (1)
Podatek se ne vpisuje.«.
Opis polja 307 se spremeni tako, da se glasi:
»307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (2)
Podatek se ne vpisuje.«.
Za poljem 308 se dodajo nova polja 309, 310, 311, 312 in 313, ki se glasijo:
»309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki so dopolnili 60 let starosti. V skladu s 156. členom ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 30 % tega prispevka od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo, plačajo pa se samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).
310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. V skladu s 156. členom ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki izpolnjujejo pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo, plačajo pa se samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).
311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki niso dopolnili 26. let starosti in mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, če gre za prvo zaposlitev za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti. V skladu s 157. členom ZPIZ-2 lahko delodajalec zahteva vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, za drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.
312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39. členu ZUTD-A
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Skladno z drugim odstavkom 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljnjem besedilu: ZUTD-A) delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.
313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti.
Od te osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 603).«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, za poljem A016 dodajo nova polja A017, A018, A019, A020 in A021, ki se glasijo:
»A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti
A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2
A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2
A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A)
A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!