Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen
(predmet urejanja)

>(1) Ta pravilnik določa podračune (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: JFP), ki pripadajo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugim prejemnikom.

(2) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, in zakona, ki ureja plačilni promet, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. Podračuni JFP skupine A so podračuni JFP, na katere zavezanci plačujejo JFP.
3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je ali 01EZR-OBČNNNNNkk ali 01EZR-844NNNNNkk. Njeni sestavni deli so:
01EZR številka enotnega zakladniškega računa občine
OBČ statistična oznaka občine povečana za 400
844 3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in je enako pri vseh podračunih JFP občin
NNNNN 5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
kk kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.
4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira javnofinančne prihodke. Nadzornik opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem JFP.
5. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila JFP, ki jim ni možno opredeliti nadzornika.
6. Referenca prejemnika (v nadaljnjem besedilu: referenca) je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika, in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila JFP so s tem pravilnikom določeni različni modeli referenc. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja obliko, vsebino in uporabo obrazca domačega plačilnega navodila.
3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)
(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del. V osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah JFP.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine A,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi davčni organ, s kontrolno številko),
5. modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).
(4) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine A,
2.3 podračune JFP skupine A po občinah.
4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)

Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.

5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)

(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste JFP in nadzornika mora biti pri plačilu JFP na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in model reference. Izvajalci plačilnega prometa morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima modela in kontrolnih številk sklicevanja na številko v skladu s tem pravilnikom.

(2) Nadzornik lahko za plačilo dajatev izstavi zavezancu posebno položnico, ki mora vsebovati referenco modela 12.

(3) Model reference ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model reference in s tem tudi strukturo reference določi nadzornik.

(4) Model reference ni predpisan na nalogu za plačilo, s katerim izvajalec plačilnega prometa nakaže denarna sredstva na podlagi podatkov iz informacijskega toka posebnih položnic, s katerimi zavezanci plačujejo na podračune JFP skupine A.

(5) Če zavezanec plača JFP s plačilnim nalogom namesto s posebno položnico, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko s posebne položnice.

6. člen
(reference)
Pri plačevanju JFP na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:
   
1. Referenca modela 09 ima naslednjo strukturo:

    09 zzzzzzzz-k...kK-š...š

zzzzzzzz   8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je kontrolna številka
k...k            3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta za knjiženje davkov in drugih dajatev Davčne uprave Republike Slovenije
K                skupna kontrolna številka polj zzzzzzzz-k...k
š...š            4 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

Skupna dolžina polj k...k in š...š ne sme presegati 12 mest.


    2. Referenca modela 11 ima naslednjo strukturo:

    11 nnnnN-ppppppP-ššššššLL

nnnnN        4-mestna šifra nadzornika in kontrolna številka, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
ppppppP    6-mestna številka podkonta in kontrolna številka, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššš      6-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik
LL              zadnji dve številki leta, kadar ju določi nadzornik

 
    3. Referenca modela 19 ima naslednjo strukturo:

    19 zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš

zzzzzzzz     8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je kontrolna številka
jjjjJ                4-mestna šifra dajatve in kontrolka, določena za podračun JFP
ššššššš       7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik
7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!