Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 58/09 – ZPlaSS, 112/09 in 25/10) se v 2. členu v 1. točki besedilo »zakona, ki ureja plačilni promet« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je ali 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk ali 01EZR-844OBČNNkk. Njeni sestavni deli so:

01EZR številka enotnega zakladniškega računa
OBČ statistična oznaka občine povečana za 400, za občine,
vključene v enotni zakladniški račun države, statistična
oznaka občine povečana za 300
844 3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in
je enako pri vseh podračunih JFP občin
NNNNN 5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
NN 2-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
in je oznaka zadnjih dveh števil partije
kk kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu,
ki ureja predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu
in stanju v računalniški obliki.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance.«.
V tretjem odstavku se v 4. točki besedi »davčni organ« nadomestita z besedo »nadzornik«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Referenca modela 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš

nnnnN 4-mestna šifra nadzornika in kontrolna številka, določena
v tem pravilniku pri podračunu JFP
ppppppP 6-mestna številka podkonta in kontrolna številka, določena
v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššššš 1 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.«.
V 3. točki se v opisu dela strukture jjjjJ beseda »kontrolka« nadomesti z besedama »kontrolna številka«, v opisu dela strukture ššššššš pa se besedilo »7-mestna« nadomesti z besedilom »1 do 7-mestna«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!