Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,št. 103/10 in 48/11 (51/11 popr.)) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni in prehodni carinski podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) oziroma Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).«.
V 3. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk, 01EZR-999OBČNNkk ali 01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk in 01100-999OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države.«
V tabeli pod besedilom se na koncu, za besedilom »888 3-mestno število, ki označuje prehodni davčni podračun« doda vrstica, ki se glasi:
» 999 3-mestno število, ki označuje prehodni carinski podračun.«
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se v 4. točki beseda»nadzornik« nadomesti z besedilom »DURS ali UJP za CURS«.
V četrtem odstavku se za besedo »davčni« doda besedilo »in prehodni carinski«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti in peti odstavek se črtata.
4. člen
V 6. členu se besedilo 4. točke spremeni tako, da se glasi:
»Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov z univerzalnim plačilnim nalogom z vrstico OCR, namesto modelov 09, 11 in 19:«.
5. člen
(prehodni določbi)
Prehodni carinski podračun, ki je v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A iz prvega odstavka 3. člena pravilnika objavljen na spletni strani Ministrstva za finance, se prične uporabljati 24. junija 2013.
Ne glede na določbo prvega odstavka 7. člena pravilnika, se lahko vplačila na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestuštevilke podračuna oznako 846, z uporabo modela 09 izvajajo tudi po 1. januarju 2013.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!