Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen
(predmet urejanja)

(1) Ta pravilnik določa podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih prejemnikov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP).

(2) Podračuni JFP so objavljeni na seznamu A (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A).

(3) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

 1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme ter zakona, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
 2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni in prehodni carinski podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) oziroma Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
 3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk, 01EZR-999OBČNNkk ali 01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk in 01100-999OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države. Njeni sestavni deli so:


01EZR številka enotnega zakladniškega
računa
OBČ statistična oznaka občine
povečana za 400,


844 3-mestno število, ki označuje
zbirni prehodni podračun in je
enako pri vseh podračunih JFP
občin
NNNNN 5-mestno število, ki je enako
pri vseh podračunih JFP občin
iste sheme
NN 2-mestno število, ki je enako
pri vseh podračunih JFP občin
iste sheme in je oznaka zadnjih
dveh števil partije
kk kontrolna številka, izračunana
po modulu 97-10, ki je
opredeljen v predpisu, ki ureja
predložitev in prevzem podatkov
s plačilnih navodil in izpiska o
prometu in stanju v računalniški
obliki
888 3-mestno število, ki označuje
prehodni davčni podračun.
999 3-mestno število, ki označuje
prehodni carinski podračun.

 1. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec, kadar nadzira obračunavanje in plačevanje javnofinančnih prihodkov na podlagi zakona.
 2. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
 3. Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila javnofinančnih prihodkov so s tem pravilnikom določeni različni modeli. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja izvajanje plačilnih storitev.
3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)

(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance. Na osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. Na dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.

(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah javnofinančnih prihodkov.

(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:

 1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
 2. naziv podračuna JFP skupine A,
 3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
 4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi DURS ali UJP za CURS, s kontrolno številko),
 5. modeli, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
 6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
 7. nazivi nadzornikov,
 8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).

(4) Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku prehodni davčni in prehodni carinski podračuni na seznamu JFP podračunov skupine A ne vsebujejo podatka o podkontu.

(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:

 1. v glavi seznama:

1.1 oznako občine,

1.2 naziv občine,

1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),

1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in

 1. v vrsticah seznama:

2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,

2.2 naziv podračuna JFP skupine A,

2.3 podračune JFP skupine A po občinah.

4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)

(1) Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.

5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)

(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika mora biti pri plačilu javnofinančnega prihodka na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in referenca prejemnika. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s tem pravilnikom ali zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden ukinjen podračun JFP.

(2) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model in s tem tudi strukturo reference prejemnika določi nadzornik.

6. člen
(reference)

(1) Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:

 1. Model 09 ima naslednjo strukturo: 09 zzzzzzzz-k...kK-š...š


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
k...k 3 do 7-mestna številka konta
iz kontnega načrta za
knjiženje davkov in drugih
dajatev DURS
K skupna kontrolna številka
polj zzzzzzzz-k...k
š...š 4 do 8-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

Skupna dolžnina polj k...k in š...š ne sme presegati 12 mest.

 1. Model 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš


nnnnN 4-mestna šifra nadzornika in
kontrolna številka, določena
v tem pravilniku pri
podračunu JFP
ppppppP 6-mestna številka podkonta
in kontrolna številka,
določena v tem pravilniku
pri podračunu JFP
šššššššš 1 do 8-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

 1. Model 19 ima naslednjo strukturo: 19 zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
jjjjJ 4-mestna šifra dajatve in
kontrolna številka, določena
za podračun JFP
ššššššš 1 do 7-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

 1. Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov z univerzalnim plačilnim nalogom z vrstico OCR, namesto modelov 09, 11 in 19:

4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK


nnnn 4-mestna šifra nadzornika,
določena v tem pravilniku
pri podračunu JFP
šššššššš 8-mestna številka, določi
nadzornik
K skupna kontrolna številka
polj nnnnšššššššš

4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima strukturo: nnnnnnnnnnnnK


nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi
nadzornik
K kontrolna številka

 1. Model 21 ima naslednjo strukturo: zzzzzzzz-šššššššššššš


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
Šššššššššššš 1-12 mestna številka, kadar
jo dodatno določi nadzornik.

7. člen
(prehodne določbe)

(1) Na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 846, se lahko vplačila z uporabo modela 09 izvajajo do 31. decembra 2012.

(2) Prehodni davčni podračuni, ki so objavljeni v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A se pričnejo uporabljati 1. oktobra 2011.

(3) Določbe, vezane na posebno položnico, se uporabljajo do 31. decembra 2011.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10 – ZOPSPU in 62/10).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!