Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah Zakona o trgovini - ZT-C

TRGOVINA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo in 50/05 – odločba US) se drugi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen:
– prodajaln za nujne življenjske artikle, ki so lahko odprte največ do deset nedelj v letu, in
– prodajaln z omejeno površino prodajnega prostora do 200 m2 na bencinskih servisih, v starih mestnih in trških jedrih, naravnih, kulturno zgodovinskih in romarskih centrih, smučarskih centrih, marinah, kampih, zdraviliščih, turističnih središčih, bolnišnicah, pokopališčih, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih, železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev.«
Črtata se tretji in sedmi odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalne na bencinskih servisih, v marinah, kampih, zdraviliščih, bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih območij bencinskih servisov, marin, kampov, zdravilišč, bolnišnic, pokopališč, hotelov, letališč, mejnih prehodov ter železniških in avtobusnih postaj oziroma njihovih zaključenih kompleksov. Stara mestna ali trška jedra so področja, ki so kot stara mestna jedra opredeljena v prostorskih aktih lokalnih skupnostih. Turistična središča določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za turizem, ali na predlog lokalne skupnosti.«
2. člen
Črta se 17.a člen.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da prodajalna ne obratuje skladno z urnikom obratovalnega časa oziroma obratuje izven tega časa ali da trgovec ne upošteva obveznosti iz 17. člena tega zakona,«.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
5. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če prodajalna ne obratuje skladno z urnikom obratovalnega časa prodajalne ali če trgovec ne upošteva obveznosti iz 17. člena tega zakona,«.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi obrazca za prijavo urnika obratovalnega časa prodajaln (Uradni list RS, št. 8/03).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!