Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) se v drugem odstavku 2. člena na koncu 30. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata nova 31. in 32. točka, ki se glasita:
»31. »obratna sredstva« so zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga ter stroški dela;
32. »investicija« je vsak izdatek finančnih sredstev za nabavo zemljišča, zgradbe, proizvajalne opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.«.
2. člen
Za osmim odstavkom 24. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na peti in osmi odstavek tega člena o uvrstitvi projektov kohezijske politike v finančni perspektivi 2007–2013 v NRP odloča vlada na predlog organa upravljanja.«.
Dosedanji deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »2. in 3. točke prvega odstavka« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka«.
4. člen
V prvem odstavku 39. člena se število »3.095.325.052« nadomesti s številom »4.077.187.121«.
5. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V polletnem poročilu iz prejšnjega odstavka se izkazujejo:
– podatki o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta,
– podatki o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar–junij tekočega leta in
– ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Če iz polletnega poročila izhaja presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja javne službe« nadomesti z besedilom »Če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni proračunski uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki«.
6. člen
V prvem odstavku 62.a člena se beseda »izplačana« črta.
7. člen
Za 63.a členom se doda nov 63.b člen, ki se glasi:
»63.b člen
(finančni inženiring)
Z ukrepom finančnega inženiringa iz petega odstavka 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 14/13 – popr.) država zagotavlja del sredstev tudi za investicije in obratna sredstva.«.
8. člen
V 64. členu se v peti alineji besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s tretjim«.
9. člen
67. člen se črta.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!