Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 26/10, 109/12 - ZTro-M in 9/13) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »ali k pooblaščenemu uvozniku« nadomesti z besedilom »ali odpremljeno s strani pooblaščenega uvoznika«.
2. člen
V 8. členu se tretji odstavek črta.
3. člen
Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec iz 4. in 5. točke prvega odstavka 30. člena ZTro dokazuje upravičenost do vračila trošarine z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov in z evidencami o vrsti in količini izdelanih proizvodov, če trošarinske izdelke uporabi v proizvodnji.«
4. člen
V četrtem odstavku 39. člena se za besedo »alkohola« črtata vejica in besedilo »ter kopije teh evidenc posredovati carinskemu organu do konca naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja«.
5. člen
V četrtem odstavku 40. člena se v prvi alineji pred besedo »ali« dodata vejica in besedilo »in velja le v Republiki Sloveniji,«.
V drugi alineji se pred besedo »ali« dodata vejica in besedilo »in velja v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, če je popolnoma denaturiran v Republiki Sloveniji,«.
V tretji alineji se za besedo »benzoata,« doda besedilo »in velja v vseh državah članicah,«.
Peti odstavek se črta.
Šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za alkohol, ki se vnese v Republiko Slovenijo iz druge države članice se šteje da je popolnoma denaturiran, če je denaturiran, v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 162/2013 z dne 21. februarja 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L 49, z dne 22. 2. 2013, str. 55).«
6. člen
V četrtem odstavku 41. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Hraniti mora izdane račune, ki dokazujejo da bilo letalo oziroma plovilo dejansko uporabljeno za pridobitne namene.«.
7. člen
V 42. členu se peti odstavek črta.
8. člen
V 50.a členu se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s tretjim«.
9. člen
Obrazci iz Prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11 se nadomestijo z novimi Obrazci iz Prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11, ki so priloge tega pravilnika in njegov sestavni del.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, obrazci v prilogah se uporabljajo od 1. aprila 2014.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!