Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18/07 – popr., 26/10, 109/12 – ZTro-M, 9/13 in 15/14) se v drugem odstavku 6.a člena pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– podatkovni element 16 f – dodatne informacije, s podatki o kraju pretovora in nazivu novega prevoznika v primeru če se več pošiljk združi skupaj na eno prevozno sredstvo (zbirni prevoz).«.
2. člen
V prvem odstavku 27. člena se v prvi alineji besedilo »in električno energijo« črta.
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se v napovednem stavku za besedilom »za električno energijo« doda besedilo »oziroma zemeljski plin iz omrežja«.
4. člen
V prvem odstavku 43. člena se v četrti alineji pomišljaj in besedilo »mineralna olja in plin« črtata.
V šesti alineji se za besedilom »za električno energijo« doda besedilo »in zemeljski plin iz omrežja«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Trošarinski zavezanec za električno energijo oziroma zemeljski plin iz omrežja mora za davčno obdobje carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja predložiti zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja ter podatke o poračunani količini v tem obdobju za pretekla davčna obdobja.«.
5. člen
(prijava drobnoprodajnih cen tobačnih izdelkov)
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
Oseba iz devetega odstavka 51. člena zakona prijavi drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov na obrazcu VZD-CIG, ki je Priloga 13 tega pravilnika in njegov sestavni del.«.
6. člen
Obrazci iz Prilog 8, 9, 10, 10a in 11 se nadomestijo z novimi obrazci iz Prilog 8, 9, 10, 10a in 11, ki so priloge tega pravilnika in njegov sestavni del.
7. člen
Za Prilogo 12 se doda nova Priloga 13, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!