Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES);« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES);«.
V drugem odstavku se v četrti alineji v a) točki v tretji alineji besedi »čezmorski departmaji« nadomestita z besedilom »francoska ozemlja iz 349. in prvega odstavka 355. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se besedi »davčnemu organu« nadomestita z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.
3. člen
V 30.c členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar so telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve, zlasti tiste iz Priloge I a tega zakona, opravljene osebi, ki ni davčni zavezanec, je kraj opravljene storitve kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče.«.
4. člen
V prvem odstavku 30.d člena se na koncu h) točke podpičje nadomesti s piko, preostalo besedilo pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 30.e člena se besedilo »30.b in 30.d člena tega zakona,« nadomesti z besedilom »30.b, 30.c in 30.d člena tega zakona«, besedilo »razen za elektronske storitve, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in ki nimajo sedeža v Uniji,« pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
6. člen
V petem odstavku 39. člena se za besedilom »mora od prejetega zneska« vejica in besedilo »ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV iz prejšnjega odstavka,« črtata.
7. člen
V drugem odstavku 50. člena, prvem odstavku 57. člena v a) točki ter prvem in drugem odstavku 59. člena, se besedi »carinski organ« v različnih sklonih nadomestita z besedama »davčni organ« v ustreznem sklonu.
8. člen
V 72. členu se v naslovu člena besedi »in carinskega« črtata.
V drugem odstavku se beseda »carinskega« nadomesti z besedo »davčnega«.
9. člen
Peti odstavek 74. člena se črta.
10. člen
Za tretjim odstavkom 74.b člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vložnik mora k zahtevku predložiti tudi kopije računov ali uvoznih dokumentov, če je davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj 1.000 eurov oziroma na računu za gorivo najmanj 250 eurov.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 74.e člena se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Zahtevek za dodatne informacije pošlje na elektronski naslov vložnika, ki je v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 74.b člena tega zakona naveden na zahtevku za vračilo, ali na elektronski naslov pristojnega davčnega organa države članice sedeža. Šteje se, da je zahtevek za dodatne informacije vročen na dan, ko davčni organ od prejemnika prejme potrdilo o prejemu elektronskega sporočila, vendar najkasneje 15. dan od dneva, ko je bil odposlan.«
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Odločba se vroči prek elektronskega portala države, v kateri ima vložnik sedež, razen če država članica sedeža vlagatelja ne zagotavlja vročanja odločb iz elektronskega portala davčnemu zavezancu. Šteje se, da je odločba vročena 15. dan od dneva, ko je bila odposlana v elektronski portal države sedeža. Če država članica davčnemu zavezancu ne zagotavlja vročanja odločb iz elektronskega portala, se odločba pošlje na elektronski naslov, ki je v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 74.b člena tega zakona naveden v zahtevku. Odločba se šteje za vročeno 15. dan od dneva, ko je bila odposlana na ta elektronski naslov.
(6) Pritožba zoper odločbo se lahko vloži v 30 dneh od dneva, ko se šteje, da je bila odločba vročena.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Obrazložitev odločbe o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici lahko vsebuje samo kratko obrazložitev zavezančeve vloge, pravno podlago ter ob zavrnitvi ali delni zavrnitvi razlog za zavrnitev in oznako razloga za zavrnitev.«.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Minister, pristojen za finance, predpiše oznake razlogov za zavrnitev ali delno zavrnitev zahtevka za vračilo.«.
Dosedanji šesti odstavek postane deveti odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 74.g člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »devetega«.
V tretjem odstavku se beseda »petem« nadomesti z besedo »devetem«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 25 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!