Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o trgovini - ZT-1

TRGOVINA -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:

 • trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju;
 • trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali pravna oseba, ki ima v aktu o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki to dejavnost tudi opravlja. Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun drugega trgovca;
 • trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam (v nadaljnjem besedilu: potrošnik);
 • trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
II. TRGOVINSKA DEJAVNOST
3. člen
(opravljanje trgovinske dejavnosti)

(1) Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih (v nadaljnjem besedilu: prodajalna) ali zunaj njih, pod pogoji določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.

(2) Prodajalna je poslovni prostor. Trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.

(3) Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost mora biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.

(4) Trgovec lahko v svoji prodajalni dodatno obdela hrano, tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi zaokrožitve svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči, mini pizze in podobno).

(5) V prodajalni ali pred njo so dovoljene brezplačne degustacije posameznih vrst blaga.

(6) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.

(7) Prodaja blaga v trgovini na debelo se lahko opravlja tudi na posebej urejenem prostoru ali v tranzitu.

4. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona)

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku, če drug zakon ne določa drugače.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI
5. člen
(minimalni tehnični pogoji)

(1) Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.
 1. Minimalne tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za trgovino.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 9 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!