Najnovejša različica člena

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

2. člen (vsebina uredbe)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(vsebina uredbe)
  1. Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), javnih uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino. Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.

(2) Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino in jim funkcija v skladu z zakonom med napotitvijo miruje, ter plače in druge prejemke državnih tožilcev, ki so imenovani za nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu, za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini.

(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na javne uslužbence, se smiselno uporabljajo tudi za funkcionarje iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine