Najnovejša različica člena

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

5. člen (plača za delo v Sloveniji)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(plača za delo v Sloveniji)

(1) Plača za delo v Sloveniji je plača, ki bi jo javni uslužbenec prejemal, če bi opravljal delo v Republiki Sloveniji. Pri določitvi višine osnovne plače se upoštevajo že dosežena napredovanja v plačnih razredih. Pri izračunu plače za delo v Sloveniji se upošteva osnovna plača, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost. Plača za delo v Sloveniji se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje ali se mu spremeni kateri od upoštevanih dodatkov.

(2) Plača za delo v Sloveniji je podlaga za obračun:

  • prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plače med delom v tujini,
  • nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,
  • nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in spremstva družinskega člana od 31. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki Sloveniji.
  • denarnega nadomestila za brezposelnost,
  • odpravnine ob upokojitvi in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • odškodnine za neizrabljeni letni dopust pred prenehanjem delovnega razmerja.

(3) Plača za delo v Sloveniji se izplača v naslednjih primerih:

  • če se je moral javni uslužbenec začasno vrniti v Republiko Slovenijo zaradi službenih razlogov, evakuacije, nevarnosti ali zdravstvenih razlogov, po preteku 30 koledarskih dni, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe,
  • zaradi začasne odstranitve z dela, in to z dnevom odstranitve,
  • v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem letu, razen če je javni uslužbenec zaprosil za koriščenje letnega dopusta in je bila izraba sorazmernega letnega dopusta v Republiki Sloveniji zavrnjena zaradi delovnih potreb delodajalca,

– učiteljem slovenščine na tujih univerzah za 30 koledarskih dni na leto v času obveznega opravljanja dela v Sloveniji, praviloma med dvema študijskima letoma, z namenom usposabljanja in priprave na delo na tuji univerzi, izobraževanja, stikov z delodajalcem, s slovenskimi ustanovami in kulturnim okoljem,

– v času priprav in usposabljanj za delo na delovnem mestu v tujini, pred nastopom dela v tujini.

Povezane vsebine