Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

51. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

51. člen

V Prilogi 2 se v zbirki »1. eNapotnica in eNaročilo« druga in tretja vrstica spremenita tako, da se glasita:

»

Namen zbirke
Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti ter glede izvedbe zdravstvene storitve, na katero je bil napoten pacient.

Omogočanje naročanja pacientov v naročilne knjige.

Vodenje nacionalnega čakalnega seznama v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice.

Izmenjava podatkov za vodenje čakalnih seznamov pri izvajalcih.

Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov s strani ZZZS.
Vsebina zbirke
Pacientovi identifikacijski in statusni podatki:
– osebno ime,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– spol,
– datum rojstva,
– EMŠO,
– ZZZS številka zavarovane osebe,
– podatki o zdravstvenem zavarovanju,
– kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov),
– davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov),
– podatek o smrti (dan, mesec, leto, ura),
– podatki o pooblaščeni osebi, ki jo določi pacient:
– osebno ime,
– EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO,
– ZZZS številka,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– razmerje do pacienta,
– kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov),
– davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov).

Podatki o napotitvi in naročilu:
– podatki o zdravniku napotovalcu, napotnem zdravniku in zdravniku, ki je storitev izvedel (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, status zdravnika, poklicna kvalifikacija z vrsto specializacije, kontaktni podatki),
– podatki o izvajalcih (izvajalec napotovalec in napotni izvajalec),
– podatki o osebi, ki je izvedla postopek naročanja na zdravstveno storitev (vključno s kontaktnimi podatki),
– podatki o osebi, ki je izvedla vpis podatkov o napotnici (vključno s kontaktnimi podatki).

Podatki o eNapotnici oziroma elektronski napotni listini:
– identifikatorji napotnice,
– statusi napotnice,
– datumi in ure sprememb statusov,
– povezava na predhodno napotnico,
– tip napotnice (enkratna, za določen čas),
– vrsta zdravstvene storitve,
– diagnoza po MKB,
– obseg pooblastila napotnemu zdravniku,
– razlog obravnave,
– stopnja nujnosti,
– prednostni kriteriji,
– kratka opredelitev problema,
– aktivni zdravstveni problemi (vključno z alergijami),
– opravljene diagnostične preiskave pred napotitvijo,
– ključne najdbe pri kliničnem pregledu,
– ključni nenormalni laboratorijski izvidi,
– potek dosedanjega zdravljenja,
– zdravila,
– elektronski podpisi oseb iz prejšnjega odstavka in informacijskih sistemov.

Podatki o naročilih v čakalnem seznamu:
– termin obravnave,
– enoten identifikator naročila,
– zaporedna številka vpisa pri izvajalcu,
– statusi naročila,
– datumi in ure sprememb statusov,
– podatki o predvidenem datumu izvedbe zdravstvene storitve,
– podatki o dejanskem datumu izvedbe zdravstvene storitve.
 
Podatki o naročilih v naročilni knjigi:
– termin obravnave,
– enoten identifikator naročila,
– statusi naročila,
– datumi in ure sprememb statusov,
– način izvedbe zdravstvene storitve (npr. obisk, storitev na daljavo),
– podatki o osebi, ki je izvedla postopek naročanja na zdravstveno storitev (vključno s kontaktnimi podatki),
– podatek o načinu naročanja v naročilno knjigo.
«.

Povezane vsebine