Najnovejša različica člena

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)

1. člen (vsebina zakona)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2020 in za proračun Republike Slovenije za leto 2021 določajo njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, ter urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2020 in 2021, razen če je za posamezni proračun ali posamezni člen tega zakona določeno drugače.

(3) Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih tega zakona določeno drugače.

Povezane vsebine