Najnovejša različica člena

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE)

2. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

(1) Ne glede na 41. člen ZDDV-1 se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave:

  • električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;
  • zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;
  • daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30;
  • lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

(2) Za obdobje veljavnosti ukrepa iz prejšnjega odstavka Vlada zagotovi regulacijo cen energentov, za katere velja regulacija cen na dan 1. september 2022 in so izpolnjeni pogoji za regulacijo cen po zakonu, ki ureja kontrolo cen.

(3) Za razvrstitev blaga iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 151 z dne 2. 6. 2022, str. 34).

Povezane vsebine