Najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

31. člen (dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

31. člen
(dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti)

Dohodnine se ne plača od:

  1. prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
  2. prejemkov za delo pripornikov, obsojencev in mladoletnikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, delajo;
  3. prejemkov za opravljanje občasne ali začasne nege ali pomoči invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ali lokalni ravni;
  4. prejemkov, ki jih rejnik ali izvajalec socialno-varstvene storitve oskrbe v drugi družini prejme za izvajanje storitev v okviru javne službe, če za to storitev sklene pogodbo s centrom za socialno delo;
  5. denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih, ki se izplača iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za izvajanje letnega programa športa na državni ravni.

6. Prejemkov v zvezi z opravljanjem dela članov volilnega odbora po predpisih o volitvah in referendumu, če:

  1. nadomestilo v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu ne presega 20 odstotkov nadomestila, ki je največ lahko določeno za predsednika okrajne volilne komisije za izvajanje volilnih opravil na posameznih volitvah ali referendumu,
  2. se prejme povračilo stroškov v zvezi s tem delom pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona.
Povezane vsebine