Najnovejša različica člena

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

2. člen (cilji kmetijske politike)

KMETIJSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(cilji kmetijske politike)

Za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva ter njegovega trajnostnega razvoja so cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji:

  • stabilna pridelava varne, kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti in čim višje stopnje samooskrbe;
  • ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine;
  • trajno ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč;
  • varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in izboljšanje virov za trajnostno pridelavo hrane;
  • trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;
  • zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom in
  • uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave ter ohranjanja genskih virov.
Povezane vsebine