Najnovejša različica člena

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

47. člen (upravičenci do štipendije Ad futura)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(upravičenci do štipendije Ad futura)

(1) Štipendija Ad futura za izobraževanje se lahko dodeli za srednješolsko, višješolsko ali visokošolsko izobraževanje upravičencem iz 11. člena tega zakona, ki izpolnjujejo pogoje iz 13. člena tega zakona, in sicer:

  • upravičencu iz 12. člena tega zakona za izobraževanje v tujini,
  • tujemu državljanu s stalnim prebivališčem v tujini, ki ni pridobil statusa rezidenta za daljši čas, za izobraževanje v Republiki Sloveniji.

(2) Štipendija Ad futura iz druge in tretje alineje prejšnjega člena se dodeli upravičencem iz 11. člena tega zakona, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo pogoje iz 12. in 13. člena tega zakona, in sicer za udeležbo na študijskem obisku v tujini ali tekmovanju iz znanja ali raziskovanja v tujini.

(3) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega zakona lahko vlagatelj štipendijo Ad futura za izobraževanje pridobi pred dopolnjenim 28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje.

(4) Če tako določa javni razpis, se lahko štipendijo v skladu s tem poglavjem dodeli tudi posredno preko drugega prejemnika sredstev, ki mora celotna dodeljena sredstva nameniti štipendistu. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik sredstev, se opredelijo z javnim razpisom. Za prejemnika se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za štipendista.

Povezane vsebine