Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

19. člen (naloge)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

19. člen
(naloge)

Kulturniška zbornica Slovenije:

  • spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj,
  • daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju,
  • obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
  • daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture,
  • predlaga člane svetov javnih zavodov iz 43. člena tega zakona,
  • daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 83. člena tega zakona.

Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se lahko pridobi tudi tako, da se predstavnika Kulturniške zbornice Slovenije povabi na zasedanje pristojnega delovnega telesa državnega zbora.

Zbornica v svojem temeljnem aktu določi tudi vse druge naloge, ki jih opravlja za svoje člane.

Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih virov, pri čemer ministrstvo, pristojno za kulturo, sofinancira tisti del njenega programa dela, ki se nanaša na naloge iz prvega odstavka tega člena.

2.3. Strokovne komisije ministra

Povezane vsebine