Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

21. člen (sestava)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

21. člen
(sestava)

Minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim soglasjem izmed uglednih strokovnjakov s področja dela posamezne komisije.

Minister podrobneje določi število strokovnih komisij, njihovo financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in način dela s pravilnikom.

  1. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Povezane vsebine