Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

40. člen (strokovni svet)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

40. člen
(strokovni svet)

Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:

  • spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
  • ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
  • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
  • daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
  • daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
  • daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
  • druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
Povezane vsebine