Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

44. člen (prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen
(prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti)

V primeru prenosa ustanoviteljskih pravic med državo in lokalnimi skupnostmi oziroma med njimi, se lahko neodplačno prenese tudi javna kulturna infrastruktura oziroma stvarno premoženje, s katerim ta javni zavod upravlja oziroma ima pravico uporabe.

Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se uredijo s pogodbo iz 93. člena tega zakona med pristojnima organoma prejšnjega in novega ustanovitelja.

Novi ustanovitelj uskladi na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka akt o ustanovitvi javnega zavoda.

Povezane vsebine