Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

19. člen (sredstva iz proračuna)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

19. člen
(sredstva iz proračuna)

(1) Če ni financiranje zagotovljeno na podlagi drugega zakona, Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:

  • izvajanje nalog iz resolucije iz 17. člena tega zakonika,
  • delovanje sveta iz 18. člena tega zakonika,
  • spremljanje in preučevanje stanja na področju otrok in družine,
  • usposabljanja s področja otrok in družine,
  • pripravo strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov na področju otrok in družine,
  • sofinanciranje programov v podporo družini.

(2) Če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi, sklenjeni za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, določen glede na predvidevanje, da sredstva proračuna za ta namen v času veljavnosti pogodbe ne bodo manjša, kot so bila ob podpisu pogodbe, pa so se kasneje zmanjšala v takšnem obsegu, da nalog ni več mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu, se pogodba iz tega razloga v javnem interesu spremeni.

Povezane vsebine