Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

18. člen (Svet Republike Slovenije za otroke in družino)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(Svet Republike Slovenije za otroke in družino)

(1) Svet Republike Slovenije za otroke in družino (v nadaljnjem besedilu: svet) je na podlagi tega zakonika ustanovljeno stalno strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.

(2) Svet opravlja naslednje naloge:

  • spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
  • predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
  • obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
  • pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
  • spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

(3) Svet enkrat letno poroča o svojem delu Vladi Republike Slovenije. Poročilo vsebuje tudi oceno stanja na področju pravic otrok.

(4) Člani sveta so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije.

(5) Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let na predlog ministra, pristojnega za družino, ki predhodno objavi javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane sveta.

(6) Svet sprejme pravila o svojem delovanju, s katerimi uredi način delovanja sveta.

(7) Strokovna, administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za družino.

Povezane vsebine