Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

17. člen (resolucija o družinski politiki)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

17. člen
(resolucija o družinski politiki)

(1) Državni zbor sprejme na predlog Vlade Republike Slovenije resolucijo o družinski politiki (v nadaljnjem besedilu: resolucija) za obdobje 10 let.

(2) Resolucijo pripravi ministrstvo, pristojno za družino, v sodelovanju z drugimi ministrstvi, nevladnimi organizacijami ter strokovnjaki in strokovnjakinjami s tega področja, obsega pa zlasti:

  • temeljne usmeritve in cilje na področju družinske politike,
  • oceno stanja ter opredelitev ključnih konceptov in problemov na področju družinske politike,
  • ključne ukrepe in naloge na področju družinske politike ter njihove nosilce in roke za izvedbo,
  • podatke, ki se bodo v okviru državne statistike, anket ali mnenjskih raziskav zbirali, obdelovali, povezovali, shranjevali, analizirali in izkazovali,
  • program za otroke in družine,
  • opredelitev načina spremljanja in poročanja o izvajanju resolucije,
  • opredelitev okvirnega obsega sredstev za izvedbo ukrepov iz resolucije ter način njihovega zagotavljanja.
Povezane vsebine