Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

91. člen (vsebina registra)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

91. člen
(vsebina registra)

(1) Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vsebuje podatke o sklenjenih pogodbah o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

(2) Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vsebuje naslednje podatke:

  • zaporedno številko in datum vpisa,
  • osebno ime zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, EMŠO oziroma datum, kraj in državo rojstva za zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki je tuj državljan, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev,
  • osebno ime in sedež notarja, ki hrani pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij,
  • datum sklenitve, datum začetka učinkovanja, datum spremembe in datum prenehanja veljavnosti pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

(3) Podatki v registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij se hranijo trajno.

Povezane vsebine