Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

Direktor in organi upravljanja zagotavljajo obveščanje delavcev o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja.

Delavce obveščajo zlasti o:

  • spremembah dejavnosti oziroma programov zavoda,
  • spremembah organiziranosti, organizacije dela in delovnih postopkov,
  • letnih programih dela in poslovanja in njihovem uresničevanju,
  • spremembah zakonov in novih zakonih ter o drugih predpisih in splošnih aktih,.ki zadevajo delavce v kulturnih dejavnostih,
  • predvidenih kadrovskih spremembah (novo zaposlovanje, prerazporejanje, kolektivni odpusti) in razlogih zanje,
  • letni razporeditvi in občasnih prerazporeditvah delovnega časa,
  • merilih za ugotavljanje skupinske in posamične delovne uspešnosti, specifične za zavod,
  • merilih za spodbujanje inovativnosti,
  • ukrepih za zdravo in varno delovno okolje.

O zadevah iz prejšnjega odstavka je treba delavce obvestiti pred sprejemom odločitev.

Povezane vsebine