Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Kadar svet zavoda ali direktor odločata o delavčevih pravicah in dolžnostih iz dela, morata poprej pridobiti njihovo mnenje o:

  • zaposlovanju in odpuščanju delavcev ne glede na razloge,
  • zaposlovanju oziroma nadaljevanju dela delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev,
  • začetku in koncu delovnega časa, odmorih med delom in razporeditvi tedenskega delovnega časa,
  • času, kraju in načinu izplačil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov,
  • uvajanju novih načinov ugotavljanja delovne uspešnosti in določanju delitve plač in drugih osebnih prejemkov na tej podlagi,
  • ukrepih za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni,
  • določanju delovnega reda in discipline ter uvajanju različnih oblik nadzora nad delom, obnašanjem in učinkovitostjo dela zaposlenih.

Če svet zavoda ali direktor pri odločitvi nista upoštevala mnenja delavcev, morata delavce obvestiti o razlogih, zaradi katerih njihovih mnenj nista mogla upoštevati.

Svet zavoda ali direktor lahko sama odločita o zadevah iz prvega odstavka tega člena, če delavci ne posredujejo svojega mnenja v osmih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni.

Povezane vsebine