Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

 1. Pozitivna izvedbena dolžnost

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te pogodbe in spoštovanje njenih določb.

 1. Negativna izvedbena dolžnost

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te pogodbe.

 1. Sklenitev, sprememba in dopolnitev pogodbe
 1. Postopek za sklenitev nove pogodbe začne na pobudo katerekoli od strank, vsaj tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo oziroma dopolnitev pogodbe.

Pri sklenitvi, spremembi in dopolnitvi pogodbe so sindikati stranka na strani zdravnikov - delojemalcev.

 1. Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev pogodbe, predloži nasprotni stranki svojo obrazloženo zahtevo v pisni obliki.

Nasprotna stranka se je dolžna do predloga opredeliti v 30 dneh po prejemu.

V primeru, da nasprotna stranka predloga ne sprejme oziroma se do predloga ne opredeli v 30 dneh po prejemu, začne stranka predlagateljica postopek pred komisijo za pomirjevanje.

Določbe te točke se smiselno uporabljajo tudi za postopek sklenitve nove pogodbe.

 1. Reševanje sporov

Za reševanje sporov med strankama pogodbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnim pogajanjem, se ustanovita komisija za pomirjevanje in arbitražni svet.

Šteje se, da gre za spor med strankama, če se stranki ne sporazumeta o sklenitvi, spremembi oziroma dopolnitvi pogodbe ali o drugih ukrepih za reševanje spornih razmerij.

 1. Sestava komisije za pomirjevanje

Vsaka stranka imenuje po dva člana v komisijo za pomirjevanje. Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika komisije kot petega člana iz vrst članov Zdravniškega društva Slovenije.

Komisija za pomirjevanje se konstituira v 30. dneh po podpisu kolektivne pogodbe.

 1. Začetek postopka

Postopek pomirjevanja začne na zahtevo katerekoli stranke.

 1. Učinki pomirjevanja

Pomirjevanje velja za neuspešno, če katerakoli stranka pisno izjavi, da šteje pomirjevanje za neuspešno, kakor tudi, če stranka ne imenuje članov komisije za pomirjevanje oziroma če člani komisije ne imenujejo predsednika komisije.

Vsak sporazum, ki ga stranki dosežeta, mora biti pisen. Sporazum je sestavni del te pogodbe in jo dopolnjuje oziroma spreminja.

Če je pomirjevanje neuspešno, odloči o spornih vprašanjih arbitražni svet.

 1. Imenovanje arbitražnega sveta

Arbitražni svet ima sedem članov in prav toliko namestnikov.

Vsaka stranka imenuje tri člane in njihove namestnike.

Predsednika in njegovega namestnika imenujeta stranki sporazumno.

V primeru, če ne pride do sporazuma o določitvi predsednika in njegovega namestnika, ju imenuje republiško sodišče, pristojno za delovne spore.

Arbitražni svet se konstituira v 30. dneh po podpisu kolektivne pogodbe.

 1. Organ za razlago pogodbe

Stranki pogodbe sporazumno imenujeta petčlanski odbor za razlago pogodbe.

Vsaka stranka imenuje po dva člana, petega pa določita obe stranki sporazumno.

Stranki se dogovorita o zagotavljanju pogojev za delo odbora in o delitvi stroškov.

 1. Posledice kršitve pravic in dolžnosti strank

V primeru, da ena od strank krši obveznosti, ki jih je prevzela s to pogodbo, lahko pogodbi zvesta stranka od pogodbe odstopi. Odstop je potrebno drugi stranki vnaprej pisno napovedati v roku, ki ne sme biti krajši kot tri mesece.

Pred iztekom roka iz prejšnega odstavka od pogodbe ni mogoče odstopiti.

Povezane vsebine