Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

1. člen (predmet navodila)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(predmet navodila)

To Navodilo določa roke, obliko in način posredovanja podatkov:

  • potrebnih za vzpostavitev Evidence članov KPSJU in Evidence zavezancev za plačilo,
  • potrebnih za razporeditev plačanih premij na osebne račune članov KPSJU, ki jih mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu,
  • potrebnih za dopolnitve in spremembe Evidence članov KPSJU in Evidence zavezancev za plačilo, ter način določitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
Povezane vsebine