Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

2. člen (opredelitve pojmov)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(opredelitve pojmov)

Posamezni izrazi v tem Navodilu pomenijo:

  • ZPIZ-2: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 – uradno prečiščeno besedilo);
  • ZKDPZJU: Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15);
  • KPOPNJU: Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12,

18/16 in 64/19); * KPSJU: krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev; * upravljavec: Modra zavarovalnica, d. d.; * zavezanec za plačilo: izvrševalci pravic in obveznosti delodajalca, ki so v skladu s KPOPNJU in 3. členom ZKDPZJU zavezani plačevati premijo na osebni račun člana KPSJU; * član KPSJU: javni uslužbenec, ki po 1. členu ZKDPZJU in KPOPNJU, izpolnjuje pogoje za vključitev v KPSJU; * osebni račun: evidenčni račun, ki ga v skladu z 243. členom ZPIZ-2 za vsakega člana KPSJU odpre upravljavec, na katerem se evidentirajo enote premoženja KPSJU, pridobljene s plačili in konverzijo premij; * premija: premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pripada javnemu uslužbencu na podlagi ZKDPZJU in KPOPNJU; * individualna dodatna premija: premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo v skladu z določili ZPIZ-2 plačuje član sklada KPSJU sam; * spletna storitev upravljavca: je storitev Modri.Net, ki omogoča varno izmenjavo podatkov med upravljavcem in zavezancem za plačilo premij ter izvedbo kontrol pri posredovanju podatkov.

Povezane vsebine