Najnovejša različica člena

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

4. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

  • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
  • uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
  • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka in izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(3) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo spoštovanje pogoja iz drugega in petega odstavka 2. člena (v nadaljnjem besedilu: PCT), pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred vstopom v prostor iz drugega odstavka 2. člena. Ponudniki blaga in storitev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) obvezno v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

(4) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena, zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter prvega odstavka 2. člena tega odloka.

(6) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo upoštevanje pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena, 9. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena in iz prejšnjega člena tega odloka.

(7) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

(8) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Povezane vsebine