Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

4. člen (polna cena subvencionirane letne vozovnice)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(polna cena subvencionirane letne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCL = A*Kl*M*T

pri čemer je:

  • PCL: polna cena letne vozovnice;
  • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
  • Kl: koeficient;
  • M: predvideno število voženj na mesec;
  • T: število mesecev o obdobju subvencioniranja vozovnic, pri tem se šteje, da je za vozovnice za študente T enak 9, za vozovnice za dijake je T enak 10 in za udeležence izobraževanja odraslih je T enak 9 ali 10.

(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

Povezane vsebine