Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

3. člen (polna cena subvencionirane polletne vozovnice)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCP = A*Kp*M*T

pri čemer je:

  • PCP: polna cena polletne vozovnice;
  • A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v uredbi;
  • Kp: koeficient;
  • M: predvideno število voženj na mesec;
  • T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost Kp iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost Kp se za izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

Povezane vsebine