Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

2. člen (polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCM = A*K*M

pri čemer je:

 • PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19; v nadaljnjem besedilu: uredba);
 • K: koeficient;
 • M: število.

(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:

M = (ŠD*2)/ŠM

pri čemer je:

 • ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 • ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.

(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

(4) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom, za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) se izračuna po naslednji enačbi:

PSP = A*K*M*R

pri čemer je:

 • PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
 • A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
 • K: koeficient;
 • M: število;
 • R: razdalja od naslova nepremičnine v kateri upravičenec biva do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.

(5) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:

M = (ŠD*2)/ŠM

pri čemer je:

 • ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 • ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.

(6) Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053 in spodnjo mejo, ki znaša 0,842. Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.

Povezane vsebine