Najnovejša različica člena

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine

2. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem in drugem odstavku 337. člena, prvem odstavku 338. člena ter 340.c členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

Povezane vsebine