Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

7. člen (uveljavljanje vračila plačane trošarine)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(uveljavljanje vračila plačane trošarine)

(1) Osebe iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do vračila plačane trošarine s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili iz tretjega ali četrtega odstavka 19. člena ZTro-1 ali drugega do petega odstavka 20. člena ZTro-1 ali  drugega do četrtega in šestega odstavka tega člena, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine. Zahtevek za vračilo trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje vračila plačane trošarine«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

  1. identifikacijske podatke upravičenca,
  2. davčno obdobje ali koledarsko leto, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
  3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
  4. pravno podlago za vračilo trošarine,
  5. opis razlogov za vračilo trošarine,
  6. datum obračuna trošarine oziroma nabave trošarinskih izdelkov,
  7. seznam in opis dokazil in
  8. številko transakcijskega računa za nakazilo vračila trošarine.

(2) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazilom o izstopu blaga, ki ga izda carinski organ in dokazuje, da so bili trošarinski izdelki dejansko izneseni iz carinskega območja Unije.

(3) Upravičenec iz 3. in 4. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov in z evidencami o vrsti in količini izdelanih proizvodov, če trošarinske izdelke uporabi v proizvodnji.

(4) Upravičenec iz 8. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazili o vnosu utekočinjenega zemeljskega plina v prenosno ali distribucijsko omrežje.

(5) V zvezi z 2. točko prvega odstavka 19. člena ZTro-1 pojem »izvozila« pomeni iznos unijskih trošarinskih izdelkov iz carinskega območja Unije, danih v postopek izvoza v skladu s carinsko zakonodajo Unije.

  1. Upravičenec iz 9. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine s podatki iz 2. do 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Povezane vsebine