Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

6. člen (uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga)

Osebe iz 18. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do odpusta plačila trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili, ki dokazujejo upravičenost do odpusta plačila trošarine. Zahtevek za odpust plačila trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

  1. identifikacijske podatke upravičenca,
  2. davčno obdobje,
  3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
  4. pravno podlago za odpust plačila trošarine,
  5. navedbo razloga za odpust plačila trošarine in
  6. seznam in navedbo dokazil.
Povezane vsebine