Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev

2. člen (merila)

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(merila)


Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja iz priloge I Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost največ 40% skupne ocene
– kakovost in strokovnost
izvajanja javne službe največ 30% skupne ocene
– razvojna naravnanost največ 30% skupne ocene

Povezane vsebine