Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

9. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen

Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroški iz druge in tretje alinee 4. člena tega pravilnika, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.

Povezane vsebine