Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

8. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen

Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova).

Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.

Povezane vsebine