Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole.

Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin.

S tem pravilnikom se določijo tudi normativi in standardi za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, otrok Romov in otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov.

S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni program ter za druga dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in kolektivno pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna.

(izobrazba
)

V tem pravilniku izobrazba pomeni raven ali podraven po KLASIUS-SRV v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), in sicer:

 • osnovnošolska izobrazba je druga raven po KLASIUS-SRV;
 • srednja poklicna izobrazba je četrta raven po KLASIUS-SRV;
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba je peta raven po KLASIUS-SRV;
 • višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/1, po KLASIUS-SRV;
 • visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/2, po KLASIUS-SRV;
 • visokošolska izobrazba druge stopnje, specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) je sedma raven po KLASIUS-SRV.
II. NORMATIVI IN STANDARDI
(učna obveznost učiteljev)

Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut, je:

 • 22 ur za učitelje,
 • 21 ur za učitelje slovenščine,
 • 22 ur za učitelje, ki izvajajo druge oblike individualne in skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • 25 ur za učitelje v bolnišničnih oddelkih,
 • 30 ur sodelovanja pri pouku za laboranta.

Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 50 minut, je:

 • 25 ur za učitelje v podaljšanem bivanju.

Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 60 minut, je:

 • 35 ur za strokovne delavce v jutranjem varstvu za učence 1. razreda.
(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)

Učitelj, ki je član predmetne komisije za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja, ima lahko zmanjšano tedensko učno obveznost , in sicer:

– učitelj, član predmetne komisije za matematiko, slovenščino in tuji jezik, za 3 ure,

 • učitelj, član predmetne komisije za predmete, ki so določeni za tretji predmet, iz katerega bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja v tekočem šolskem letu, za 1 uro.

Ravnatelju šole in pomočniku ravnatelja šole, ki je član predmetne komisije, se učna obveznost lahko zmanjša v skladu z določili iz prejšnjega odstavka, vendar pomočniku ravnatelja ne pod 4 ure pouka.

Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost.

( drugi učitelj v 1. razredu)

Obseg ur pouka za drugega učitelja se določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in sicer:
 • 15 do 23 učencev 10 ur,
 • 24 do 28 učencev 15 ur.

Obseg ur pouka za drugega učitelja v oddelku 1. razreda, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, se določi glede na število učencev, in sicer:

 • 10 do 14 učencev 15 ur,
 • 15 do 21 učencev 20 ur.

Drugi učitelj se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v kombiniranem oddelku iz dveh razredov najmanj 12 učencev, v kombiniranem oddelku z učenci iz treh in več razredov pa 10 učencev.

Obseg ur pouka za drugega učitelja v kombiniranem oddelku, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, se določi glede na število učencev, in sicer:

 • do 8 učencev 10 ur,
 • 9 do 13 učencev 15 ur,
 • 14 in več učencev 20 ur.

V osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre se drugi učitelj vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 11 ur, če je v oddelku 1. razreda 15 do 23 učencev.

(mentorstvo)

Mentorju se za obdobje, določeno za izvajanje mentorskega dela s pripravnikom ali z drugim strokovnim delavcem, ki se pripravlja za opravljanje strokovnega izpita v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, določijo štiri mentorske ure na teden.

(direktor, ravnatelj)

Osnovno šolo, ki ima po določilih ustanovitvenega akta oblikovane najmanj 3 organizacijske enote, vodi direktor.

V osnovni šoli, ki ima po določilih ustanovitvenega akta oblikovani 2 organizacijski enoti, opravlja funkcijo direktorja ravnatelj ene izmed njiju.

(učna obveznost ravnatelja)


Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja, in ravnatelj organizacijske enote v šolah s 5 in več oddelki v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.

Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 40. člena tega pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.

Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:

Število 
oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega 
strokovnega 
dela
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
1
11
12
22
2
8
9
16
3
6
7
12
4
4
5
10
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko ravnatelj tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost. Med učno obveznost, ki jo ravnatelj lahko opravi v okviru povečane učne obveznosti, spada le pouk obveznih oziroma izbirnih predmetov. Ure pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so čisti in kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki, oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske vzgoje.

(pomočnik ravnatelja)Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v osnovni šoli z 12 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 32 oddelkih, tretjega pa pri 52 oddelkih. Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.

Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 40. člena tega pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.

Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:

Število oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega strokovnega dela
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
12, 13
32, 33
52, 53
13
14
26
14, 15
34, 35
54, 55
12
13
24
16, 17
36, 37
56, 57
11
12
22
18, 19
38, 39
58, 59
10
11
20
20, 21
40, 41
60, 61
9
10
18
22, 23
42, 43
62, 63
8
9
16
24, 25
44, 45
64, 65
7
8
14
26, 27
46, 47
66, 67
6
7
12
28, 29
48, 49
68, 69
5
6
10
30, 31
50, 51
70, 71
4
5
8
Če ima osnovna šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti drugega strokovnega dela med pomočnike razporedi tudi drugače, kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 30 oddelkov.
V osnovni šoli, ki je organizacijska enota in ima najmanj 14 oddelkov, ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja. Njegova učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega strokovnega dela
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
14, 15
15
16
30
16, 17
14
15
28
18, 19
13
14
26
20, 21
12
13
24
22, 23
11
12
22
24, 25
10
11
20
26, 27
9
10
18
28, 29
8
9
16
30, 31
7
8
14
32, 33
6
7
12
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
Osnova za sistemiziranje delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti so čisti in kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.

(svetovalni delavec)

V osnovni šoli z 20 oddelki se sistemizira 1 delovno mesto svetovalnega delavca, v šoli z večjim oziroma manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu.

Šola dodatno sistemizira delovno mesto svetovalnega delavca glede na število učencev v skladu z naslednjimi merili:

Število učencev
Delež delovnega mesta
do 200
0,15
201–350
0,30
351–500
0,45
nad 500
0,60
Skupni delež svetovalnega delavca ne sme biti manjši od 0,50 delovnega mesta.

(dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi)

 V osnovni šoli se za delo z učenci Romi sistemizira dodatno delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:

+----------------------------------------+---------------------+
|         Število učencev Romov          |Delež delovnega mesta|
|                                        |                     |
|         od                  do         |                     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         4         |          8         |        0,10         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         9         |         13         |        0,25         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         14        |         19         |        0,50         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         20        |         26         |        0,75         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         27        |         34         |        1,00         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         35        |         44         |        1,50         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         45        |                    |        2,00         |
+-------------------+--------------------+---------------------+

Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč za učence Rome in delovno mesto svetovalnega delavca.

(knjižničar)

V osnovni šoli z 20 oddelki in več se sistemizira 1 delovno mesto knjižničarja, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.

V osnovni šoli, ki ima več kot 650 učencev, se sistemizira dodatno 0,50 delovnega mesta knjižničarja.

(računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti)

V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:

Število oddelkov Delež delovnega mesta
od do
1 16 0,50
17 26 0,75
27 36 1,00
37 in več 1,20
V osnovni šoli z eno podružnico se dodatno sistemizira 0,10 delovnega mesta računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti.

V osnovni šoli z dvema in več podružnicami se dodatno sistemizira 0,20 delovnega mesta računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti.


(osnova za sistemiziranje delovnih mest)

Osnova za sistemiziranje delovnih mest svetovalnega delavca, knjižničarja in računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti so čisti in kombinirani oddelki ter bolnišnični oddelki.

(organizator šolske prehrane)

V osnovni šoli se za 3000 dopoldanskih malic sistemizira 1 delovno mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,10 delovnega mesta.

(laborant)

Osnovna šola za oddelke 6., 7., 8. in 9. razreda z več kot 15 učenci sistemizira delovno mesto laboranta v obsegu 25 odstotkov od skupnega števila ur, določenih s predmetnikom pri naravoslovju v 6. in 7. razredu ter kemiji, fiziki in biologiji v 8. in 9. razredu in pri obveznih izbirnih predmetih s področja kemije, fizike in biologije, če je tako določeno z učnim načrtom.

( spremljevalec učenca)

Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi sistemizira delovno mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način.

Obseg zaposlitve spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč, in število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka in podaljšanega bivanja, če so učenci vanj vključeni.

Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto romski pomočnik v skladu z naslednjimi merili:

št. romskih učencev delež delovnega mesta
16 – 30 0,5
31 in več 1
Odstopanja od meril iz prejšnjega odstavka v utemeljenih primerih odobri na podlagi vloge šole ministrstvo.
Romski pomočnik mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 39 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!