Najnovejša različica člena

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

1. člen (vsebina pravilnika)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:

  • podračune obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) ter drugih prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), ter podračune JFP, na katere razporejajo sredstva plačanih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov nadzorniki oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine B),
  • način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) na podračune JFP in podračune proračunskih uporabnikov,
  • obliko in način sporočanja obveznih podatkov s plačilnih nalogov obveznih dajatev oziroma podatkov, potrebnih za razčlenitev plačil s prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov na podračune prejemnikov, ter
  • vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje obveznih dajatev prejemnikom, nadzornikom in skrbnikom.
Povezane vsebine